Huisregels

  • Consult
    • De duur van een consult is drie kwartier.
    • Een testonderzoek kan deel uitmaken van de intakeprocedure. De kosten hiervan zullen vooraf met u worden besproken.
    • Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.
    •   Voor nietverzekerde zorg geldt een tarief van €85,- per consult. U dient dit contant af te rekenen waarvoor u een nota ontvangt. Er is geen pinapparaat aanwezig in de praktijk.
  • U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de afspraken met de zorgverzekeraar.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via 06-1973 3543. Indien de telefoon niet wordt aangenomen kunt u een bericht inspreken zodat u teruggebeld kunt worden. Spreek ook uw naam en telefoonnummer in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.
U kunt zich aanmelden op verwijzing van uw huisarts of op eigen initiatief. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig.

Richtlijnen
• Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen LVVP.
 Wij zijn gehouden aan de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).
• Op dit moment worden onze procedures beschreven in het kwaliteitsstatuut. Op termijn streven wij naar certificering van de praktijk.
• Het kwaliteitshandboek bevindt zich in de praktijk en kan op verzoek ingezien worden.

Samenwerking en informatie-uitwisseling

Psychoson werkt nauw samen met collega’s in de eerstelijnsgezondheidszorg, dat wil zeggen met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en collega psychologen. Hiervoor zijn er  verschillende overlegstructuren zoals een multidisciplinair overleg en intervisie. Uiteraard vindt direct contact plaats tussen de behandelaar en andere zorgaanbieders als dat nodig is. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Ook is er regelmatig contact met een psychotherapeut voor eventuele doorverwijzing van cliënten. Incidenteel is er contact met de GGZ E in verband met deelname aan therapiegroepen of met de crisisdienst.

Privacy en Geheimhouding persoonlijke gegevens 
• Cliëntengegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij hiervoor door betrokken cliënt toestemming gegeven is.
• Uw dossier kan na beëindiging van de behandeling op uw verzoek worden vernietigd.
In het kader van kwaliteitsbewaking wordt soms een cliënt intercollegiaal besproken; dit gebeurt anoniem en zonder mogelijkheid tot herkenning van deze cliënt door de betrokken collega’s.

Klachtenprocedure
Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer vindt u een folder met informatie hierover.
U kunt ook kijken op www.lvvp.nl om  te zien hoe u hierbij te werk kunt gaan.
De beroepsaansprakelijkheid van de psychologen werkzaam bij Psychoson uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die, in het voorkomende geval, onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.